Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCG Edukacja


Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCG Edukacja to gwarancja profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz kadry zarządzającej.

Naszym celem jest wsparcie rad pedagogicznych w stawianiu czoła zmieniającej się sytuacji prawnej, wzrastającej konkurencji w zabieganiu o uczniów oraz zmianom oczekiwań otoczenia lokalnego wobec szkół. Edukatorzy CDN to wysoko wykwalifikowani specjaliści m.in. w zakresie prawa oświatowego, funduszy unijnych, analityki danych czy rozwoju kompetencji.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli PCG Edukacja jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Prezentujemy naszą ofertę szkoleń, warsztatów i konferencji dla rad pedagogicznych, którą stworzyliśmy w wyniku konsultacji i głębokiej analizy potrzeb przedstawicieli oświaty.

W naszej pracy stawiamy na zajęcia o charakterze praktycznym, pełne dopasowanie do potrzeb placówek szkolnych oraz wiedzę najlepiej wykwalifikowanych edukatorów. Nasze doświadczenie potwierdzają udokumentowane wyniki i sukcesy w projektach prowadzonych w sektorze publicznym.

Specjalizujemy się w prawie oświatowym, reformach edukacji, funduszach unijnych, analityce danych edukacyjnych, rozwój kompetencji

Kategorie szkoleń

Prawo oświatowe

Szkolenia dotyczące elementów pracy szkoły, wynikających z zapisów prawa oświatowego. Ich celem jest m.in. ułatwienie prowadzenia dokumentacji pracy szkoły, nauczyciela i wychowawcy klasy. Wszystkie tematy zostaną zaprezentowane przez edukatorów prostym językiem, w formie konkretnych powinności, leżących po stronie rady pedagogicznej. Szkolenia poruszają także kwestie budowania koncepcji pracy szkoły oraz jej wizerunku. W tej kategorii znajdują się również szkolenia obejmujące tematy związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy pracą z podstawą programową.

Rozwój kompetencji nauczyciela

Szkolenia skupiające się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności psychospołecznych, autoprezentacji oraz komunikacji. Ich celem jest przygotowanie nauczyciela do pracy, nie tylko z uczniem, ale także jego rodzicem. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele dowiedzą się, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz nauczą, jak radzić sobie ze stresem.

Dydaktyka, ocenianie i motywowanie

Szkolenia podnoszące jakość edukacji w placówkach systemu oświaty. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem. Uczestnicy dowiedzą się, jak motywować uczniów do nauki, jak ich aktywizować, a także jak oceniać ich pracę.

Profilaktyka i wychowanie

Szkolenia obejmujące tematykę związaną m.in. z ochroną dzieci przed niewłaściwymi zachowanymi i zagrożeniami. Ich celem jest późniejsze kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw obywatelskich i społecznych. Nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznawać wczesne problemy w uczeniu się i zachowaniu oraz jak pracować z uczniem agresywnym czy z rodziny dysfunkcyjnej.

W tej kategorii znajdują się również szkolenia poruszające kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej nauczycieli oraz dotyczące systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Kompetencje menadżerskie dyrektora

Szkolenie, którego tematyka obejmuje szeroko rozumiane umiejętności menadżerskie dyrektorów. Porusza zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem zespołem, motywowaniem pracowników, rolą lidera zespołu oraz zarządzaniem w zmianie. Szczegółowy zakres szkolenia jest każdorazowo omawiany i dostosowany do potrzeb uczestników.